ཤེས་ཡོན་སྤེལ་རེས་ཀྱི་ལས་འཆར།

བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་ནས་འཛམ་གླིང་ཡུལ་གྲུ་གང་སར་གནས་པའི་ཚད་ལྡན་གྱི་ཤེས་ཡོན་བསྟི་གནས་ཁག་དང་འབྲེལ་ལམ་གོང་མཐོར་བཏང་སྟེ་རིག་གཞུང་གི་རྒྱུ་ཆ་དང་དེ་མིན་ཡིག་ཚགས་ཁག་ཕན་ཚུན་བརྗེ་ལེན་གྱི་ལམ་ནས་ཤེས་ཡོན་སྤེལ་རེས་བྱེད་ཀྱི་ཡོད།

འབྲེལ་ཡོད་གནས་ཚུལ།

བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་ཨུ་རུ་སུའི་ཏུ་ཝ་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་གཉིས་དབར་གྱི་ཆོད་གན།
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༢ ལོའི་ཟླ་ ༩ ནང་ཨུ་རུ་སུའི་ཏུ་ཝ་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་དང་བོད་ཀྱི་དཔེ་ཁང་གཉིས་དབར་ཉམས་ཞིབ་ཐོག་མཉམ་ལས་གནང་རྒྱུའི་ཆོད་གན་འཇོག་ཐུབ་བྱུང་ཡོད།

བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་དང་ཨུ་རུ་སུའི་ཤེས་ཡོན་བསྟི་གནས་ཁང་དབར་གྱི་ཆོད་གན།
 ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་  ༣ ཚེས་ ༩ ཉིན་ཨུ་རུ་སུའི་ཁལ་མིག་འགྲོ་བ་མིའི་བདེ་རྩའི་ཚན་རིག་ཤེས་ཡོན་ཞིབ་འཇུག་བསྟི་གནས་ཁང་དང་བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་གཉིས་ཉམས་ཞིབ་ཐོག་མཉམ་སྦྲེལ་བྱ་རྒྱུའི་ཆོད་གན་བཞག

ཁལ་མིག་དབུས་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་དང་བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་དབར་གྱི་ཆོད་གན།
ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་  ༣ ཚེས་  ༩ ཉིན་ཁལ་མིག་དབུས་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭའི་ཆེས་མཐོའི་ཆེད་ལས་ཤེས་ཡོན་བསྟི་གནས་ཁང་(Elista ཁལ་མིག་ཨུ་རུ་སུའི་སྤྱི་མཐུན་སྲིད་གཞུང༌། )དང་བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་གཉིས་ཀྱི་དབར་མཉམ་ལས་ཡར་རྒྱས་གཏོང་བའི་ཆོད་གན་ཞིག་བཞག

བྷེ་ར་ཛེལ་གྱི་རྒྱལ་ས་སའོ་པོལ་ཡོད་པའི་སའོ་པོལ་གཙུག་ལག་སློབ་གཉེར་ཁང་ Sao Paulo University དང་ཆོད་གན།
ཕྱི་ལོ་ 2009 ཟླ་  ༡༡ ཚེས་ ༢༡ ཉིན་བྷེ་ར་ཛེལ་ Universidade Federal De Sao Paulo གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་དང་བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་གཉིས་དབར་ཤེས་ཡོན་སྤེལ་རེས་ཀྱི་ལས་འཆར་ཞིག་གཉེར་རྒྱུའི་ཆོད་གན་བཞག

བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་དང་ཨེ་མོ་རི་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་གཉིས་དབར་གྲོས་མཐུན།
 ཕྱི་ལོ་ ༢༠༡༠ ཟླ་ ༦ ཚེས་ ༡༡ ཉིན་བོད་ཀྱི་དཔེ་མཛོད་ཁང་དང་ཨེ་མོ་རི་གཙུག་ལག་སློབ་གྲྭ་གཉིས་དབར་གྲོས་མཐུན་ཞིག་ལ་མཚན་རྟགས་བཀོད།

འབྲེལ་ཡོད་གནས་ཚུལ།