Hindi Journal Vol3 No1 2012

Sampadakiya
By Raji Ramanan (chief edited of Bhotvani )

Citta Sadhana ke Ashata  Pada
By H.H. the Dalai Lama ( translated by Prof. Pramanand Sharma)

Citta-Niyojana
By  H.H. the Dalai Lama (translated by Prof. Pramanand Sharma)

Adhunik Samaja me Dharm ki Bhumika
By  H.H. the Dalai Lama ( translated by Prof. Chamanlal Gupta)

Bhudh-Ashata  Mahastupaon  ka Pricaya
By  Dr. Lobsang Dorje Rabling

Mritu ka Samna
By  H.H. the  Dalai Lama (translated by Raji Ramanan)

Bhudhdarshan  ke  Tarkashastri  Evam Vijnavadi Acarya Dingnag
By  Rajiv Kumar Trigrati

Acarya Dipamkara Shri Jnana ka Jivanvrittanta
By Dr. Lobsang Dorje Rabling

Lok Katha:  Us Patthar ke Sher  ne Munh  Khola
Translated  by Dr.Jampa Dawa

Light of Asia, kavita se “Tapascarya”
Translated  by Hrishikesh Sharan

Bhot Lokauktiyan Evam Muhavare
Translated  by Dr.Jampa Dawa

Lekhaka Tatha Anuvadaka ke Paricaya