Hindi Journal Vol2 No1 2011

Sampadakiya
By Raji Ramanan ( chif editor of Bhotvani)

Prajna paramita stuti
Prajnaparamita hridaya sutra
Prajna evam do satya
By H.H. the Dalai Lama (Translated by Karma Monlam )

Samaja  me naetikata
By H.H. the Dalai Lama (Translated by Prof. Chaman lal Gupta)

Budhicitta ki avadharana
By Dr. Wangchuk dorje Negi

Krodha  tatha bhavanaon ke prati hamara vyavahara
By H.H. The Dalai Lama (Translated by  Raji Ramanan)

Kalacakra  tantra ka sankshapta paricaya
By Lobsang Norbu shastri and Pema Tenzin Bhotiya

Acarya tsonkhapa viracita “ sukhavati kshetra janamgrahana pranidhan”
By Acharya Gyaltsen Namdol

Acarya shanti deva – eka jivani
Translated by Raji Ramanan

Tibbati loka katha  ‘chote  kutte  ka  gana’
Translated by Dr. Jampa Dawa

Light of Asia,  kavita  se  “ Budha ke janama”
By Sir Edwin Arnold (Translated by Shri Hrishikesh Sharan)

Bhot lokauktiyan evam muhavare
Translated by Dr. Jampa Dawa

Lekhaka tatha anuvadaka ke paricaya